Az oldal teljes mértékű működtetéséhez ajánljuk, engedélyezze a JavaScript használatát!

Könyv

Miképpen már az ElőzményekElőzmények almenüpontban kifejtettük, A holdsarló fénye című alkotás hosszú átdolgozáson esett át. A munkálatok befejeztével a könyv A teljes történetA teljes történet alcímet kapta, amellyel a szerző arra szeretett volna utalni, hogy ezúttal az olvasó nem pusztán részeket, hanem az egész elbeszélést megismerheti. Erről a megújult változatról írunk itt, a Könyv fejezetben.


Robert Locksmith • A holdsarló fénye ‐ A teljes történet
című regény nyomtatott példánya

A korábbi felosztást nem hagyva figyelmen kívül a szerző művének új változatában feltüntette a belefoglalt három könyvet, és azok ezentúl is viselnek alcímet.


A Birodalom előárnyékában

A titokzatosság kapujában

A nagy titok


Történtek a regény szerkezetét érintő változtatások, így például az egykori szószedetként, illetve szójegyzékként funkcionáló Függelék mostantól témakörök szerint csoportosítva tartalmazza az ismeretlen szavakat, és akár önálló kötetnek is tekinthető. Eme ötletes változtatás miatt a könyv valamivel hosszabb lett, és megkövetelte, hogy a szerző egy, a szószedet szavainak oldalszám szerinti helyére utaló Tárgymutatót is beillesszen a könyvbe. A könyv strukturális felépítéséről alább, a SzerkezetSzerkezet almenüpontban lehet pontosabb képet kapni, a függelék összetételéről pedig a FüggelékFüggelék almenüpontban lehet bővebben tájékozódni.


Tartalmilag nem történtek lényegi változtatások, ám apró vagy éppenséggel komoly, érdemi módosítások igen. Mindez nem pusztán a publikált anyagrészre, hanem a kézirat egészére is igaz. Így a hitelesség fokozása végett helyet cseréltek bizonyos paragrafusok, módosultak egyes párbeszédek, és helyenként pontosabbá váltak a leírások. A szerző külön fókuszált a logikai konzekvencia, azaz következetesség folytonos meglétére, különösen azt követően, hogy számtalan új elemmel bővítette az alkotást. Erre az odafigyelésre azért volt szükség, mert a szövegben fellelhető referenciák, azaz a korábban megtörtént eseményekre való utalások ‐ még ha csak időről időre jelennek is meg ‐ végigkísérik a művet. A gondosan kidolgozott elemeket és a háttérvilág egészét a Háttér menüpont taglalja.


A teljes történet

E bekezdés felett látható alfejezetcím kissé megtévesztő lehet, éppen ezért rögtön leszögezzük, hogy a könyv alcímére utalunk itt. Nem szeretnénk illúziórombolók lenni, és elrontani az olvasás okozta meglepetéseket vagy katarzishelyzeteket a váratlan fordulatok, valamint a bonyolult eseményeket lezáró csattanók esetleges feltárásával, ennélfogva igyekszünk sok általános és érdekes részletet nyújtani az új könyvről, nem túlzottan fejtegetve magát a cselekményt.


Amennyiben valakit valamilyen oknál fogva érdekel a történet szinopszisa, avagy tartalmi áttekintésének rövid összefoglalója – készítettünk egy ilyen összeállítást is –, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba honlapunk ElérhetőségElérhetőség almenüpontján keresztül.


Terjedelem

Robert Locksmith • A holdsarló fénye – A teljes történet című eposz egy tartalmilag egységes, részletesen kidolgozott műalkotás. Mivelhogy egy megformázott, nyomtatott könyv oldalainak a száma több tényezőtől is függ (így például a papír méretétől, a betűk méretétől, típusától, a margó nagyságától stb.), a terjedelem meghatározásánál a szavak számának ismerete sokat segíthet. Esetünkben ez az érték megközelíti a félmilliós nagyságrendet, tehát mindenképpen elmondhatjuk, hogy egy nem mindennapi terjedelemről van szó. Egy ekkora műalkotás elemeinek összehangolása nem volt egyszerű feladat.


Mottó

A könyv mottója a hit, a tudás és a szeretet. A prológust megelőzi egy bevezető mondat:

Valahol messze, egy távoli világban,
ahol a beavatottak tudják,
hogy a gondolataink
valóságot teremtenek...

A kijelentés azt sugallja, hogy állhatatos hit által céljaink megvalósíthatók.


Az epilógust is követi egy kiemelt mondat:

Ebben a világban egyesek tudják,
hogy a helyes utat nem
a büntetéstől való félelemből,
hanem szeretetből és
igaz meggyőződésből kell járniuk,
ugyanakkor az igazak győzelméhez
nem feltétlenül szükséges
a bűnösök kárhozata...

Az összegzés az elfogadás, a szeretet és a megbocsátás fontosságát emeli ki. Ez már eleve bizonyos fokú ellentétben áll a sablonos „a jó elnyeri jutalmát, a gonosz pedig a büntetését” állásponttal.


A történetet nyíltan vagy rejtetten átszövik a fent idézettekhez hasonló kinyilatkoztatások; természetesen a jó és a gonosz közötti kontraszt megtartása, valamint a konfliktushelyzetek megteremtése végett a könyv tartalmaz „keményebb hanghordozású” jeleneteket is.


Részletezés és helyszínleírások

A szerző aprólékos részletességgel ábrázolja a helyszíneket, a tudnivalókat és a háttérvilág különféle elemeit. Bár a könyv megírása előtt tudomása volt arról a tényről, hogy léteznek olyan olvasók, akik nem rajonganak a terjedelmes leírásokért, ő abból a nézőpontból indult ki, hogy Erabon világának helyszíneit, valamint egyéb részleteit is csak egyetlen módon lehet megismertetni: ha a megalkotójuk valamilyen módon ábrázolja, ez esetben leírja őket. Számos későbbi visszajelzés azt mutatta, hogy az író jó döntést hozott, mert időről időre arról tájékoztatta egy-egy kedves olvasó, hogy szinte érezni lehet egy adott környék atmoszféráját, illatát, zamatát. Olyan eset is megtörtént, hogy egy helyszínleírásokat egyébként nem kedvelő olvasó arról számolt be, hogy szerette a leíró részeket.

A szerző ma is úgy vélekedik, hogy egy képzeletbeli világ részleteit meg kell osztani az érdeklődőkkel; hiszen semmilyen más forrásból nem tudhatják meg, hogy például miképpen néz ki egy adott város, vagy hogyan fest egy bizonyos hegység magaslata. Ha nem ecseteljük az építészeti motívumokat, a kulturális érdekességeket vagy éppenséggel a szokásokat, akkor egyik-másik témakörrel kapcsolatos elképzelésünk igencsak hiányos lehet.


A szerző nem pusztán gazdag leírásokkal tarkította az elbeszélést, de a történet hitelességének fokozása végett A teljes történetben a legtöbb helyszínnek már konkrét nevet is adott. A regény új változatában így például a korábban pusztán hétbástyás birodalmi városként, ún. poliszként ismert Bebetia települése névvel ellátott utcákat (Preton utca, Ariones utca), utakat (Daidüros út), körutakat (Sixtus körút), tereket (Forum Regni Stellarum, Csontkoponyák tere), kocsmákat (Pupák Kupák), vendéglőket (Aranykard) stb. kapott. Ez a TérképekTérképek alfejezetben a Bebetia poliszához kapcsolódó, újonnan rajzolt térképen is megfigyelhető. Nemcsak a fontos helyszínekre jellemző az elnevezések teljes körű megjelenése, hanem a történetben kevésbé jelentős lokációkra is igaz.


A szereplők jellemzése

Bár a szereplőkkel bővebben a következő oldalon, a Háttér menüpontban foglalkozunk, itt szót ejtünk arról, hogy a szerző kellő mélységig és több síkon is kidolgozta őket.


Elsősorban abból indulunk ki, hogy a főhősök és minden fontos szereplő részletes múlttal rendelkezik, tehát már a regény cselekményének kezdete előtti életük (is) maga megérdemelne egy-egy történetet. Az események előrehaladtával fény is derül bizonyos önéletrajzi elemekre. Időről időre tudomást szerzünk valami újdonságnak számító múltbéli eseményről, esetenként viszont csak a meghitt bizalom oszlatja el a homályt a tényleges részletekről.


A karakterek fizikai megjelenítése véleményünk szerint a legtöbb esetben kielégítő. A személyleírások sorainak olvasásakor az olvasó elméjében formát ölt a szereplők külalakja, öltözete, fegyverzete, különleges ismertetőjegyei és egyéb vizuális jellegzetességei. Sok esetben azonban a szerző nem árul el azonnal minden látható tulajdonságot.


Nem mindennapinak számítanak a szereplők személyiségvonásai és jellemrajza. Ezalatt nem pusztán azt értjük, hogy a szerző többféle archetípust ábrázolt (és esetleg személyesített meg), hanem azt is, hogy olykor pszichológiai szinten is érthetővé válik egy-egy személy tényleges motivációja, mely tetteinek végrehajtására sarkallja. A párbeszédek közül több is jelentős változáson esett át, így nem csupán logikusabbá vált, hanem élethűen kihangsúlyozza a beszélő fél egyéniségét; emellett a szerző időnként belső monológok által jeleníti meg a ki nem mondott szavakat, ezzel pedig fokozatosan bár, de egyenes utat nyit az egyén lelkivilágának makulátlan feltárására.


Eseményekre való utalások

A könyvben számtalan utalás van korábbi eseményekre, legyen szó a cselekmény egy régebbi eseményéről, a történet időszakának egy adott periódusával párhuzamosan lejátszódott történésről vagy pedig a múltban lezajlott történelmi hivatkozásokról. Mindezek a referenciák ugyan keresztezhetik egymást, mégis mindvégig pontosak maradnak, és harmonikus összhangot alkotnak egymással.


Fontos megjegyeznünk, hogy az elbeszélésnek van egy vezérfonala és mellékszálai. A vezérfonal lényegében a főhősök és küldetésük története. Ehhez kapcsolódik számos melléktörténet, amelyekben különféle személyek vesznek részt különféle szándékkal, motivációval. Szép számmal tartogat a mű fordulatokat és meglepetéseket, melyek igencsak izgalmassá teszik az egész kalandot. A szálakat a szerző rendkívüli odafigyeléssel irányította, és végül oly módon fűzte össze, hogy ha rejtélyek és mítoszok maradtak is, a történést illető talányok aligha.


Cselekmény

A teljes történet cselekménye az alcímnek megfelelően egy teljes történetet dolgoz fel, a távoli Khatár-csillagrendszerben, Erabon világán, öt főhős és számos fontos szereplő köré szövődve. A könyv elolvasásával elvileg nem marad elvarratlan, kérdéses szál.


A cselekménynek alapvetően egyszerű a kiindulópontja: egy veszélyes helyzet, egy napsütötte őszi délutánon, az Amurai Királyság egyik kikötővárosában, Felomában. Bonyolult szövevényességét a fokozatosan megjelenő részelemek adják, így a különféle indokok és késztetések, melyek bizonyos személyeket tettekre buzdítanak; továbbá a sokrétű háttérvilág elemei, melyek folytonos befolyásukkal kihatnak az események alakulására, és amelyeket bizony nem mindig lehet kizárni. Felvetődik a kérdés, a szereplők miképp néznek szembe a sorozatos kihívásokkal, hogyan oldják meg a különféle szorult helyzeteket, és olykor miért nem adják egyszerűen fel? Nos, itt rejlik a könyvnek egy fontos üzenete: akiknek céljuk van, hisznek benne és kitartanak az elképzelésük mellett, azoknak végül esélyük adódik a sikerre. Természetesen semmi sem ilyen egyszerű, hiszen a vállalkozóknak olykor fogalmuk sincs arról, hogyan néznek majd szembe egy várt eseménnyel, ha pedig sikerül is komoly tervet kovácsolniuk, a dolgok nemegyszer teljesen másképp alakulnak, mint ahogy azt ők eleve megálmodták. Emellett a váratlan fordulatok sem teszik mindig könnyebbé útjukat, de tény, hogy nemegyszer épp ezek miatt dől el a javukra a mérleg nyelve.


Az elbeszélésre tagadhatatlanul kihatnak a kidolgozott helyszínek és részelemek, mert a különféle országokban, településeken vagy a vadon más és más részein másfajta élménnyel szembesül az olvasó. Szó esik egy-egy adott helység mindennapjairól; szinte látni lehet, hogyan élnek a polgárok, miképp mennek munkába vagy szórakozni, vagy éppenséggel mikor nyit a piac, a boltok vagy a bank; sőt esetenként már-már megtapinthatók a különféle áruk és iparcikkek. Találkozni lehet a törvény helyi képviselőivel, így mind a rendfenntartó katonák, mind az elöljáró tisztviselők és hivatalnokok részvétele a cselekményben nagyban növeli az élményt, akárcsak a gyakorta felbukkanó világi vagy vallási rendek képviselői is. Tudni lehet, amint egy hajó vitorlát bontva elhagyja a kikötőt, de megismerhető a szervezett utasszállítás fogalma is. Végül, de nem utolsósorban a küzdelmi elemek ismerete is hozzájárul a színvonal fokozásához.

Az átdolgozott könyvben a kézirat korábbi változataiban szereplő alkotóelemeknél sokkal több dolog kerül említésre. Jóval szélesebb skálájú például a növényvilág és a gasztronómia, így egy mediterrán városban érezni lehet a citrusok illatát, egy vendéglőben a siuerra ízét, egy hófödte vidéken pedig a hideg leheletét. Bár a felsoroltak elvileg pusztán a díszlet kellékeinek számítanak, passzívan mégis kihatnak a cselekményre, hiszen a szereplők általuk öntudatlanul is új és új tapasztalatokat szereznek.


Az érzelmi szálak képezik talán a szövevényesség egyik kulcselemét, hiszen léteznek tettek, amelyeket a szereplők nem hajtanának végre, hacsak a szívük nem akképpen diktálná. A történetben sok esetben láthatatlanul, mégis erőteljes hangsúlyt kap a románc és a vonzalom, de ugyanígy a harag és a bosszúvágy is; ezek mind befolyásolják egy személy döntéseit és a történések alakulását. A főhősök sem ismerik egymást eredetileg, legalábbis nem mindannyian. Ennek ellenére idegenként is fokozatosan olyan csapattá kovácsolódnak össze, amely összetartó, és amelynek tagjai nem pusztán a közös célért, hanem egymásért is megküzdenek. A barátság, a bajtársiasság, de ugyanígy a hatalomvágy vagy éppenséggel a zsarnokság mind az események változásának folytonos mozgatórugói.


Szerkezet

Az archaikus térképet és a prológust követően 87 fejezeten keresztül bontakozik ki fokozatosan a cselekmény, miközben az olvasást helyenként lábjegyzetek segítik.


Az eredetileg egy regényként megírt, egységes mű három könyvre tagolódik, melyeknek mindegyike egy általa tartalmazott fejezetcímről kapta az alcímét. A szemantikai változtatásokból kifolyólag azonban A Birodalom árnyékában című korábbi fejezet címe A Birodalom előárnyékában címre módosult, ennélfogva az első könyv is ezentúl ezt az alcímet viseli. Szerkezetileg is történtek változtatások, így az első, egykor már publikált kötet 37 fejezetet tartalmazott, ám Az elfújta a szél című fejezetet a szerző két részre bontotta, létrehozva A szent zarándoklat című fejezetet, így végül az első könyv fejezeteinek száma eggyel bővült, azaz a A Birodalom előárnyékában ezentúl 38 fejezetet tartalmaz.


A teljes történetben megtalálható három könyv alcíme az átdolgozást követően a következőképpen hangzik:


Első
könyv


A Birodalom
előárnyékában

38 fejezet (1-38)
346 oldal

E rész az új szerkesztést követően egy fejezetbontás miatt az eredetinél eggyel több, azaz 38 fejezetet foglal magába.


Második
könyv


A titokzatosság
kapujában

19 fejezet (39-57)
199 oldal

A legrövidebb rész, mindössze 19 fejezettel. A fejezetek száma az átdolgozás után is változatlan.


Harmadik
könyv


A nagy
titok

30 fejezet (58-87)
311 oldal

Az utolsó rész 30 fejezetből áll, akárcsak korábban. Terjedelmileg mégis hasonló nagyságú, mint az első könyv.A történetet egy plusz fejezet követi, majd az epilógussal végződik. A háttérvilág kidolgozottsága miatt a könyvet függelékfüggelék zárja, mely akárcsak egy kislexikon, témakörök szerinti fejezetekre bontva tartalmaz különféle szójegyzékeket, melyeknek szavaira, illetve kifejezéseire a tartalomjegyzékettartalomjegyzéket megelőző tárgymutató segítségével lehet rákeresni.

A regény szerkezete
A holdsarló fénye • A teljes történet
szerkezete

A regény teljes terjedelme 950 B5(JIS) méretű oldal.

(A B5(JIS) egy japán szabványú B5-ös méret: 182 mm x 257 mm).


Idézett részletek

Terveink szerint időről időre közzé teszünk egy-egy részletet a könyvből.


A szerző a blogjában már prezentált egy részletet, amely az ún. guardianokat hivatott sejtelmes módon bemutatni. Ezt az alábbi gombra kattintva vagy itt helyben olvashatják el.

Pillanatnyilag nincs fenn a szerveren másik részlet.


Tartalomjegyzék

A regény tartalomjegyzéke felsorolja a fejezetek címét, ahogyan a Függelék fejezeteit és alfejezeteit is.


Robert Locksmith • A holdsarló fénye ‐ A teljes történet
című könyv tartalomjegyzéke

A regényben található három könyv fejezetcímei a következők:


Első könyv
A Birodalom előárnyékában

Prológus

Töprengő idő
Éjjeli látogatás
Titkos árny
Léptek lánccsörgése
Nyomok nélkül
Életveszélyben üldöztetve
Visszafogottan
Bujdosásban, szökésben, otthontalanul...
Az álmodozó
Sarracuda
A Birodalom előárnyékában
Bebetia
Viharhozó
Emlékezetes hajnal
A Nagy Fal mentén
Visszatérés
Sas vagy kígyó
Megrekedt menetelés
Transimperia
Szemernyi útszakasz
A vészharang
Lovas horda
Árulás
Bosszúvágytól hajtva
Ítélőszék előtt
Álarcosbál
A változások ura
Visszaút
Rejtélyes elhurcolás
Katinu vér
Megszilárdulás
Bajokból felemelkedve
Kolosszeum
A nagy küzdelem
A búcsú előestje
Elfújta a szél
Szent zarándoklat
A Nagy Kapu

Második könyv
A titokzatosság kapujában

Jégverem
A Királyi Kaszinó
Kiválasztottak?
A Herceg
Színeváltozás
Lovagváros
Bajnokság
Halálos torna
Nyomkövetés
A nagy út előtt
A sivatag vándorai
Piramisföld felé
A titokzatosság kapujában
A piramis
Nekropolisz
Tekergő labirintusrendszer
A szentségtelen
Tévedés
Tanácstalanság? Életre szóló döntés?

Harmadik könyv
A nagy titok

A nagy titok
Civilizáció vagy vadkelet?
Börtönnapok
Látszólag magabiztos
Váratlan trollinvázió
Jutalomdíj
Embervadászok
Élet és halál között
Távoli temetés
Téli csend
A sötét páncél kísértése
A bosszúhadjárat közepette
Hajsza
Az eredeti útvonal
Védelmező
Édes hazánk
Megbékélés
Tisztességtelen terv
Lesújtó igazság
Egy vezér ajándéka
Borús, viharos utazás
Az utolsó megálló
Oh, Bebetia
A mentés
Rabszolgasors
A visszaszámlálás kezdete
Katinu áradat
Végső elszámolás
Viszontlátásra
Boldogulás

Kicsivel később

Epilógus

FüggelékFüggelék

Tárgymutató


Függelék

A könyv hátulján helyet kapott Függelék felépítésében megváltozott. Az átdolgozást követően már témakörönként alfejezetekbe csoportosítja a szószedet kifejezéseit. Különálló könyvként is forgatható, akár egy, a világgal kapcsolatos enciklopédia; ugyanakkor a Tárgymutatóban név szerint rá lehet keresni bármelyik kérdéses kifejezés oldalszám szerinti hollétére. A leírásokat Nagy Eszter rajzairajzai gazdagítják.


Függelék
Robert Locksmith • A holdsarló fénye ‐ A teljes történet
című könyv függeléke

A Függelék a következő témaköröket taglalja részletesen:

 • Asztronómia
 • Földrajz
  • Topográfia
  • Világrészek
  • Országok
  • Régiók
  • Települések
  • Helyszínek
 • Élővilág
  • Fajok
  • Népcsoportok
  • Flóra
  • Bestiárium
 • Közélet
  • Közigazgatás
  • Szereplők és jelenkori személyek
  • Rangok, titulusok és privilégiumok
 • Gazdaság
  • Pénzügyi intézmények
  • Vállalkozások, társaságok és közlekedés
  • Árnyéktevékenység és szervezkedés
 • Hadviselés
  • Szárazföldi különítmények
  • Harcos és lovagi rendek
  • Alvilági klánok és érdekcsoportok
  • Fegyverek, vértek és alkalmatosságok
 • Tengerészet
  • Hajótípusok
 • Heraldika
 • Kultúra
  • Architekturális nevezetességek és grandiózus világcsodák
  • Szórakoztatás
  • Újságok
  • Társasjátékok
  • Dalok és költemények
 • Művelődés és oktatás
  • A klasszikus tudás tárházai
  • Tudományos ismeretek, tanok, teóriák és doktrínák
  • Nyelvek
   • Élő nyelvek
   • Ősi nyelvek
 • Miszticizmus
  • Ősi eredetű entitások
  • Vallás
  • Jelenkori istenségek
  • Egyházak, kultuszok és vallási táborok
 • Mágia
  • Koncepciók
  • Mágiaiskola ágazatok és képviselőik
  • Varázstárgyak, ereklyék
  • Titokzatos objektumok
 • Alkímia
 • Herbalizmus
 • Geológia és bányakincsek
  • Ásványok és kőzetek
  • Ércek, fémek és ötvözetek
  • Féldrágakövek és drágakövek
 • Numizmatika
  • Jelenkori pénznemek
  • Régi korok forgalomban levő érméi
 • Időszámítás
  • Naptári ünnepek
 • Történelem
  • Múltbéli események és korszakok
  • Hajdani helyszínek
  • Letűnt érák képviselői
  • Történelmi személyiségek és dinasztiák
 • Gasztronómia és luxuscikkek
  • Italok
  • Ételek
  • Szivarfajták
 • A hadúri himnusz
  • A sötét hadúr dala

A Függelék végén található hadúri himnusz tulajdonképpen Robert Locksmith egy költeménye (A sötét hadúr dala), amelyet már jóval korábban (sok éve) megírt, több vonatkozásban is említésre került a történetben, ám maga a dal vagy versforma csak a „prototípus példány” nyomtatását megelőző utolsó pillanatokban került bele a műbe. Létezik egy rejtett, utolsó versszaka is, amely azonban – egy bizonyos motívumot túlságosan feltáró tartalma miatt – nem került bele e könyvbe; ám a szerző a következő regény(einek egyik)ében szándékozik azt is publikálni.


Tárgymutató

A Függeléket szorosan követő Tárgymutatóban lehet rákeresni egy adott kérdéses kifejezés oldalszám szerinti hollétére.

Tárgymutató
Robert Locksmith • A holdsarló fénye ‐ A teljes történet
című könyv tárgymutatója

Fülszöveg

Az Uralom Koronája egy ősi, egyedülálló varázserővel rendelkező elveszett ereklye. A civilizációtól távol, az elhagyatott Felejtés-sivataggal körülvett, misztikus Piramisföldön nyugszik titkos rejtekhelyén. A legendák szerint megszerzője Erabon világának urává válhat.

A tolvajfiú Antor, tanítványa Morghan, a varázslónő Kyranda, a szerencsevadász Monteris és az íjásznő Elvana kapják azt az életveszélyes kényszerfeladatot, hogy megszerezzék ezt a fenséges varázstárgyat a rettegett Birodalom császárának. A közös cél a viszontagságokkal teli utazás során elszánt és lelkes csapattá kovácsolja őket össze. Egy ármányos és velejéig romlott rosszakaró, valamint a fondorlatos alvilág jelenléte miatt azonban a folytonos kihívások mellett ellenségekből sincs hiány.

A konfliktusok során szerepet kap a hagyományos küzdelem, a különféle harcművészetek, a mágia szinte minden iskolája és formája, továbbá a pusztán beavatottak által használt titokzatos kozmikus erő. A megpróbáltatások folyamán előtérbe kerülnek birodalmak, népek, kultúrák, vallások, világi és titkos rendek, szokások és kivételes világcsodák; mindeközben változatos helyszíneken igaz barátságok és szenvedélyes szerelmek születnek. Az igazi meglepetéseket mégis az ismert világ peremvidékén túli, lakatlannak vélt vidék tartogatja. Vajon képes lesz-e a csapat megküzdeni minden nehézséggel?

A könyvben ötvöződik a páratlan részletességgel kidolgozott háttérvilág a rendkívül precíz összefonódású, egymásra utaló eseményekkel, és mindezt élethűen színes leírások, filmszerű jelenetek, valamint hangulatos párbeszédek tarkítják. Nem mindennapi terjedelmét, színvonalas tartalmát és kimagasló mélységét tekintve e mű egyike a valaha megírt legnagyobb eredeti alkotásoknak.


A következő lapon, azaz a Háttér című menüpontban a könyv elemeinek részletes kidolgozottságára és tartalmi mélységére nyújtunk rálátást.

Robert Locksmith